1/17/2563

ค่ายลูกเสือ ม.1

เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายเอลละเฟิ่นแคมป์ และได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.กมล เฮงประเสริฐ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1/07/2563

ค่ายลูกเสือพักแรม ม.2

เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายปิยะมงคลแคมป์ และได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ