12/03/2561

ค่ายลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรม ของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซึ่งเป็นการฝึกวิชาทางลูกเสือ การอยู่ร่วมกัน และเป็นการฝึกทักษะชีวิตให้กับนักเรียน โดยมี คุณครูสมประสงค์ เพิ่มสุวรรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟพิธีประดับแถบสีลูกเสือวิสามัญ ม.4 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมประดับแถบสีลูกเสือวิสามัญ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 และได้รับเกียรติจาก ผอ.กมล เฮงประเสริฐ และ คุณครูชาญ ศรีมณีกาญจน์ มาร่วมเป็นประธานในพิธี
11/22/2561

ทอดผ้าป่ากระทง และ Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จ้ดกิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง โดยให้นักเรียนจัดทำกระทงขึ้นเองจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อนำมาร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง ที่โรงเรียนโดยมีพระคุณเจ้า จากวัดปราสาทสิทธิ์ มาเป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นได้นำกระทงไปมอบให้กับวัดปราสาทสิทธิ์ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมางานลอยกระทงในภาคกลางคืนเพื่อหารายได้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมไทย และได้ร่วมสร้างบุญ สร้างกุศล บริจาคทาน และร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ


 

หลังจากนั้นนักเรียนและคุณครูทุกท่าน ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดขยะ สะอาด น่าดู น่าอยู่อาศัย โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า Big Cleaning Day.