7/02/2562

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2562

      เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพรมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ซึ่งพระองค์ท่านได้ก่อตั้งคณะลูกเสือขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของโลก ต่อจากประเทศอังกฤษและอเมริกา โดยกิจการลูกเสือเน้นเรื่องความมีวินัย ความรักสามัคคี และให้การช่วยเหลือสังคมส่วนร่วม ดังปรากฎในคำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ กิจกรรมในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


6/28/2562

กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2562

       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมอ่านสารจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย คุณครูชัยทัด สุขสม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และนักเรียนในระดับชั้น ม.4 ได้ออกเดินรณรงค์ ให้ความรู้ เชิญชวน ให้ทุกคนในชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน ได้ลด ละ และเลิก จากยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง


กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกถึงคุณูปการของท่าน สุนทรภู่ กวีเอกของไทย โดยมีการจัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดการแต่งกลอน การตอบคำถาม และกิจกรรมต่าง ๆ อีกหลายรายการ เพื่อเติมเต็มความรู้และความสนุกสนานให้กับนักเรียน