วันพุธ, มิถุนายน 27, 2561

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี.

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2561

      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก นอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธร หลักห้า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ มารวมกิจกรรม และให้ความรู้ในเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันอันตรายจากสารเสพติด โทษของยาเสพติดชนิดต่าง ๆ  และผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ตามมาจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
      ในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกวันนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตามชุมชนต่าง ๆ รอบโรงเรียน การเต้นโคเวอร์แด๊น  การประกวดคำขวัญ การประกวดการจัดป้ายนิเทศ การตอบคำถาม และการแสดงดนตรีโฟล์กซองของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ สร้างความสนุกสนานควบคู่ไปกับการได้รับความรู้ต่าง ๆ เพื่อนักเรียนจะได้รู้เท่าทันยาเสพติดต่อไป.

วันศุกร์, มิถุนายน 22, 2561

อบรมการอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการเลือกอย่างพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นการรู้จักใช้พลังงานอย่างยั่งยืน.