วันอังคาร, มิถุนายน 30, 2563

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในระดับชั้น ม.1 - ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบริหาร คุณครู ท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ และ ท่าน ผอ.กมล เฮงประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมพบปะ พูดคุย ชี้แจงให้ผู้ปกครอง ได้รับทราบ แนวนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยเฉพาะแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เพื่อให้การเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาลต่อไป นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจาก สถานีตำรวจภูธร หลักห้า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมให้ความรู้กับผู้ปกครองในเรื่องการใช้รถใช้ถนน และการป้องกันการกระทำความผิดด้านต่าง ๆ ของนักเรียนอีกด้วย