วันพฤหัสบดี, กันยายน 30, 2564

งานเกษียณอายุราชการ ปี 2564

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรม "แสด-ดำ อำลา มุฑิตา ครูเกษียณ" เพื่อแสดงความยินดี กับคุณครู 2 ท่าน ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ คือ คุณครูสุชาติ ประเสริฐสุข และ คุณครูญาณิศา รอดศรี


ประเมินครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มีการประเมินฯ ครูผู้ช่วย 2 ท่าน คือ นางสาวชลนิสา จันทร์เพชร และนางสาวพิจิตรา วรรณศุภมงคล โดยมีท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประเมิน ณ ห้องแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

วันพุธ, กันยายน 29, 2564

ประชุมคณะกรรมการ ITA ปี 2564

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการจัดทำ ITA ของโรงเรียน ประจำปี 2564 ณ ห้องแคแสด ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ
วันพฤหัสบดี, กันยายน 16, 2564

สพม.ราชบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือนักเรียนยากจน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบชุดถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียน 2 คน คือ 

1.เด็กชายอดิศร ยี่สุ่นแย้ม  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/3
2.นายนันทพงศ์ จันทร์อ่อน  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 

โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก และคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมเดินทาง เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนดังกล่าวด้วยวันพุธ, กันยายน 15, 2564

ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมกันตรวจผลงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมี ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ เป็นประธานการประเมินฯนักเรียนรับทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 รองฯ วิไล  ปรึกษากร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และคุณครูสุรีย์พร วัฒนธีระกรณ์ เป็นตัวแทน ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564 ณ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี นักเรียนผู้รับทุน คือ นายนันทพงศ์ จันทร์อ่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
วันศุกร์, กันยายน 10, 2564

กิจกรรมการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียน คนละ 2,000 บาท

เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนคนละ 2,000 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยการควบคุมดูแลของท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่รัฐบาลกำหนด เพื่อความปลอดภัย ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองทุกคน