9/05/2564

นิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยท่านศึกษานิเทศก์ สพม.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ท่าน ศน.พจนพร รุ่งทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.ราชบุรี ได้เข้านิเทศการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  ของคุณครูธีรพงษ์ มีสัตย์ และคุณครูณภัสสร์ ทรัพยะสุต คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสารัฐประชากิจ ท่านรอง ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมรับฟังการนิเทศการสอนดังกล่าวด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ