วันศุกร์, มิถุนายน 28, 2562

กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2562

       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมอ่านสารจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย คุณครูชัยทัด สุขสม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และนักเรียนในระดับชั้น ม.4 ได้ออกเดินรณรงค์ ให้ความรู้ เชิญชวน ให้ทุกคนในชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน ได้ลด ละ และเลิก จากยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง


กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกถึงคุณูปการของท่าน สุนทรภู่ กวีเอกของไทย โดยมีการจัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดการแต่งกลอน การตอบคำถาม และกิจกรรมต่าง ๆ อีกหลายรายการ เพื่อเติมเต็มความรู้และความสนุกสนานให้กับนักเรียน

วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2562

ฝ่ายกิจการนักเรียนตรวจปัสสาวะ และรถจักรยานยนต์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

      เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรหลักห้า และเจ้าหน้าที่สาธารสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลประสาทสิทธิ์ รวมกับคณะครู ทำการตรวจปัสสาวะนักเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวังเรื่องสารเสพติด นอกจากนั้นยังตรวจสอบรถจักรยานยนต์ ของนักเรียนที่ผิดกฏหมายจราจร เพื่อให้ความรู้และเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนในการใช้รถจักรยานยนต์ และการปฏิบัติตามกฏจราจร
วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2562

บริจาคโลหติ วัดบัวงาม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ส่งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อสำรองโลหิตไว้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิต โดยมีฝ่ายบริหารทั่วไป และคุณครูหลายท่าน เป็นผู้นำนักเรียนไปร่วมในกิจกรรมดังกล่าว