วันศุกร์, มกราคม 24, 2563

กิจกรรมฝึกสมาธิเจริญสติทุกวันหลังกิจกรรมหน้าเสาธง

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิ เพื่อเจริญสติตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตามคำสอนของพระอาจารย์ต่าง ๆ เช่น หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีสติ ระลึกรู้ตัวอยู่เสมอ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงาน ตลอดจนการใช้ชีวิตที่ สะอาด สว่าง สงบ เพื่อระงับความทุกข์ทั้งปวงออกจากใจตนเอง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามต่อไปวันศุกร์, มกราคม 17, 2563

ค่ายลูกเสือ ม.1

เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายเอลละเฟิ่นแคมป์ และได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.กมล เฮงประเสริฐ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ