วันพุธ, พฤษภาคม 27, 2558

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยาวชนต้นแบบปัญหาท้องไม่พร้อม


27 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.20 น. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ ร่วมกับโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เยาวชนต้นแบบ ปัญหาท้องไม่พร้อม" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ โดยมี นายวิทยา  กอประเสริฐสุด นายกเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่


27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.15 น. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (นายบุญสม แถมเงิน) ผู้บริหารและคณะครู พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนได้ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ (น.ส.กานต์นภัส กลับเครือ) จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ราชบุรี ซึ่งมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

วันเสาร์, พฤษภาคม 23, 2558

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ"

23 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ" ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีโรงเรียนแกนนำเข้าร่วมการอบรมได้แก่ คณะครูจากโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะครูจากโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

วันพุธ, พฤษภาคม 20, 2558

เปิดเทอมใหม่ต้อนรับครูสอนภาษาจีน

20 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ต้อนรับบุคลากรใหม่ซึ่งเป็นครูชาวจีน (Ms.Jialian) มาทำหน้าที่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน (นายสรรเสริญ ขวัญดี) ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ทั้งนี้คณะสภานักเรียนได้ร่วมให้การต้อนรับ