วันศุกร์, กรกฎาคม 05, 2567

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2567

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี


วันจันทร์, กรกฎาคม 01, 2567

รพ.สต.ประสาทสิทธ์ อบรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธ์ในวัยเรียนและวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสาทสิทธิ์ (รพ.สต.ประสาทสิทธิ์) ได้มาอบรมให้ความรู้ เรื่องอนามัยการเจริญพันธ์ในวัยเรียนและวัยรุ่น ให้กับนักเรียนชั้น ม.4/1 และ คณะกรรมการนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และนำไปประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัย และคงไว้ซึ่งแนวปฏิบัติอันดีงามตามวัฒนธรรมไทยต่อไป

วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 27, 2567

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 โดยมีการมอบรางวัลต่าง ๆ ด้านบนเวที เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดแต่งคำขวัญ การประกวดออกแบบโปสเตอร์ ต่อต้านยาเสพติด นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ และการเดินรณรงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ช่วยกันดูแล เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท


วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2567

ทหารช่างฯ จ.ราชบุรี มาอบรมให้ความรู้กับนักเรียน ตามโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ แข็งแรง รู้ทันภัยสังคม"

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 พ.อ.ธวัชชัย จันทร์วิลัย ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ พร้อมด้วย ร.ต.อนุรักษ์ ล้วนแก้ว นายทหารควบคุมกิจกรรม ได้เดินทางมาให้ความรู้กับนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ แข็งแรง รู้ทันภัยสังคม" โดยทีมงานวิทยากรจากกำลังพลจิตอาสา ของกองพัน ทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้