3/04/2564

ประเมินรองผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะกรรมการประเมินฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย ท่าน ผอ.ปรีชา สุคนธมาน , ผอ.นิวัตร วงศ์วิลัย และ ผอ.นัทที พัฒนะผล เดินทางมาประเมินผลการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน 3 ท่าน คือ ดร.วิไล ปรึกษากร , นายธีรกฤต สร้างการนอก และนายมารุต เสลาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมการประเมินฯ ดังกล่าวด้วยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องสารนิเทศ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของชุมชน โดยมีท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นประธานการประชุม และท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของโรงเรียน พร้อมรับฟัง และร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนต่อไป