วันพุธ, กรกฎาคม 26, 2566

การอบรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ นักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 2. เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจในการขับเคลื่อนรณรงค์การลดนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มนักเรียนและเยาวชน

จัดขึ้นโดย : งานกิจการนักเรียน
วิทยากรโดย : นายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อนำเทียนดังกล่าวถวายวัดต่าง ๆ โดยรอบชุมชนของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน คุณครู ได้ร่วมกันทำบุญสร้างกุศล และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา.
วันอังคาร, กรกฎาคม 18, 2566

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังการเรียนรู้และเจตคติที่ดี ในรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน เสริมทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนั้นยังเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป.

วันอังคาร, กรกฎาคม 11, 2566

คณะกรรมการ กตปน. และศึกษานิเทศก์ สพม.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 คณะกรรมการ กตปน. และศึกษานิเทศก์ จาก สพม.ราชบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมี ท่านศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมนิเทศการสอนของคุณครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ