วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 27, 2556

กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา  2556 ขึ้น  ในวันที่ 27-28  มิถุนายน  2556  ณ สนามโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างและตระหนักถึงสุขภาวะที่ดีของนักเรียน  และเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักเรียน  นักกีฬา  และคณะกรรมการการตัดสิน และคณะครูทุกท่าน อีกทั้งมุ่งเน้นและส่งเสริมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย


วันพุธ, มิถุนายน 26, 2556

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดขึ้นในวันที่  26  มิถุนายน  2556  ณ  หอประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน  และเป็นการใ้ห้ความรู้และสร้้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด  และโทษของสิ่งเสพติด  พร้อมทั้งมีกิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัล  การแสดงต่าง ๆ  เพื่อให้ความรู้และความสนุกสนานกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


 

 


วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2556

นักเรียน ม.2 ทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพทางการเรียนรู้  ณ แหล่งเรียนรู้  พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา, วัดใหญ่ไชยมงคล  และตลาดน้ำอโยธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่  22  มิถุนายน  2556 
 


วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2556

นักเรียน ม.6 ร่วมบริจาคโลหิต ณ รพ.ดำเนินสะดวก

โรงเีรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลดำเนินสะดวกในวันที่  20  มิถุนายน  2556 

 วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2556

มอบรางวัลเกียรติบัตรประกวดบทกลอนวันครูและประกวดพานไหว้ครู

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  มอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแต่ละห้องที่ได้รับรางวัลประกวดพานไหว้ครูและบทกลอนวันครู  ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556  โดยการแข่งขันจัดเป็น 2 ระดับ  คือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ม.1, ม.2 และ  ม.3  และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ม.4 - ม.6


วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2556

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษานอกสถานที่

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ณ  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 

 
 


วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2556

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556   เพื่อเป็นการบูชาครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับศิษย์  และเป็นวันที่ศิษย์ได้ทำการน้อมกายและใจฝากตัวเป็นศิษย์จวบจนกว่าจะจบการศึกษาในสถาบันแห่งนี้  พิธีไหว้ครูจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13  มิถุนายน 2556  ณ หอประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ