วันจันทร์, กรกฎาคม 29, 2556

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น  วันที่ 29  กรกฎาคม  2556  ณ หอประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานภาษาและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย  ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  การประกวดคัดลายมือ  การเรียงความ  การอ่านทำนองเสนาะ   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนไ้ด้ตระหนักถึงความเป็นไทย  และความเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทย


 
 


วันศุกร์, กรกฎาคม 26, 2556

กิจกรรมทาโร่

ผลิตภัณฑ์ทาโร่  แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ณ  หอประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ในวันที่  26  กรกฎาคม  25456

 
 


วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2556

อบรม EIS สพม.8

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  และคณะครูในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เข้าร่วมอบรมการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  หรือ EIS  ( English for Integrate Studies ) เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  และเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่อาเซียนในปี  2558  โดยคุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้  ณ  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จังหวัดราชบุึรี


  
 
วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2556

ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556

คณะครู  นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ  เพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ตลอดระยะเวลาเข้าพรรษา  ในเขตอำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  และอำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร


 
 


วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2556

หล่อเทียนจำนำพรรษา

คณะครู  เ้จ้าหน้าที่  บุคลากร  และนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำไปถวายแด่วัดต่าง ๆ  ในเทศกาลเข้าพรรณา เขตอำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  และอำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  ในวันที่  16  กรกฎาคม  2556  ณ  อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


 
วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 11, 2556

คนดีศรีเมืองราช

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เข้าร่วมโครงการคนดีศรีเมืองราช  ขยายเครือข่ายคนทำดี  ณ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดราชบุรี  ในวันที่  11  กรกฎาคม  2556

 


วันศุกร์, กรกฎาคม 05, 2556

น้อง ม.1 แปรงฟัน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการแปรงฟัน  ณ  ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ในวันที่ 5  กรกฎาคม  2556  โดยสำนักงานสาธารณสุข 
 


วันพุธ, กรกฎาคม 03, 2556

ตัวแทนนักเรียนเข้าอบรมการเลือกตั้ง

นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ของสำนักงาน กกต.ราชบุรี  ณ  โรงแรมโกลเด้นซิตี้  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ระหว่างวันที่ 3-5  กรกฎาคม  2556


 วันจันทร์, กรกฎาคม 01, 2556

พิธีสวนสนามวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดพิธีสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแ่ห่งชาติขึ้น  ในวันที่  1  กรกฎาคม  2556  ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ