วันศุกร์, มิถุนายน 25, 2564

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2564

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 2564) ตามนโยบาย ของท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยคณะฝ่ายบริหาร ครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ร่วมกันสวมเสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท พร้อมทั้งมีการติดสติกเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์รอบโรงเรียน เพื่อรณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้นักเรียน บุคลากร รวมไปถึงประชาชน ที่เข้ามาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน ให้เห็นพิษ ภัย ของยาเสพติด และร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบต่อไป.
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 24, 2564

ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบายของท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามที่ภาครัฐกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้วันจันทร์, มิถุนายน 21, 2564

ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ นำทีมคณะครู นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักการภารโรงและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม พัฒนาบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับลูกๆ นักเรียน เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ต่อไป