วันอังคาร, มกราคม 29, 2556

มอบเกียรติบัตรนักเรียนงานวิชาการ

ท่านผู้อำนวยการ มงคล ชื่นชม เป็นเกียรติมอบรางวัลเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมงานวิชาการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ  ในงานวิชาการ "การศึกษาเพื่อเยาวชน ก้าวไกลสู่อาเซียน"  ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2555   และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ งาน "เจียระไนเพชรวิชาการ" ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  จังหวัดราชบุรี วันที่ 14 กันยายน 2555


 

 


วันจันทร์, มกราคม 28, 2556

มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรของสถานศึกษาดีเด่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาัมัธยมศึกษา เขต 8  ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี  มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรของสถานศึกษาดีเด่นของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จำนวน 13 ท่าน 

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2555

ท่านผู้อำนวยการมงคล ชื่นชม  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมศิลปะหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายทั้งรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  


วันอังคาร, มกราคม 22, 2556

นิเทศติดตามและประเมินผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เข้านิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วันที่ 22 มกราคม 2556 ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ 


วันศุกร์, มกราคม 18, 2556

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2556

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตและรำลึกถึงคุณครูบูรพาจารย์ เนื่องในวันครูประจำปี 2556 ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
วันจันทร์, มกราคม 14, 2556

ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าประเมิน นางสาวชาริณี จันทอง รอบสุดท้าย ณ วันที่ 14 มกราคม 2556 ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 


วันพฤหัสบดี, มกราคม 10, 2556

ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอต้อนรับคุณครูณภัสสร์  ทรัพยะสุต  ด้วยความยินดียิ่ง  ทั้งนี้คุณครูณภัสสร์  ทรัพย์สุต ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


 


วันอังคาร, มกราคม 08, 2556

ประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้รับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2555  โดยคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้  ทั้งนี้โรงเรียนได้นำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ  มีการแสดง "โขน"  ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถทางด้านศิลปะอันทรงคุณค่า