10/13/2564

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นประธาน  ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

10/07/2564

โครงการปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด ปี 2564

เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2564 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดทำ "โครงการปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด" ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) เพื่อออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจ ครอบครัวนักเรียนที่ติดเชื้อ โดยมี ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ , รองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร , รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก , รองฯ มารุต เสลาคุณ นำทีม คณะคุณครู เพื่อออกเยี่ยมบ้าน และให้กำลังใจนักเรียน ตามโครงการดังกล่าว.
10/04/2564

งานเกษียณอายุราชการ ปี 2564

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรม "แสด-ดำ อำลา มุฑิตา ครูเกษียณ" เพื่อแสดงความยินดี กับคุณครู 2 ท่าน ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ คือ คุณครูสุชาติ ประเสริฐสุข และ คุณครูญาณิศา รอดศรี


ประเมินครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มีการประเมินฯ ครูผู้ช่วย 2 ท่าน คือ นางสาวชลนิสา จันทร์เพชร และนางสาวพิจิตรา วรรณศุภมงคล โดยมีท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประเมิน ณ ห้องแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

9/29/2564

ประชุมคณะกรรมการ ITA ปี 2564

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการจัดทำ ITA ของโรงเรียน ประจำปี 2564 ณ ห้องแคแสด ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ
9/16/2564

สพม.ราชบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือนักเรียนยากจน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบชุดถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียน 2 คน คือ 

1.เด็กชายอดิศร ยี่สุ่นแย้ม  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/3
2.นายนันทพงศ์ จันทร์อ่อน  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 

โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก และคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมเดินทาง เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนดังกล่าวด้วย