1/19/2565

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18-21 มกราคม 2565  รองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร  รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก และ คุณครูชลลดา วงศ์นุกูล ได้นำทีมงานแนะแนว  ออกให้ความรู้เกี่ยวกับบริบท และนโยบายการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และโรงเรียนในเขตติดต่อใกล้เคียงกับโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เช่น โรงเรียนวัดโรงเข้ โรงเรียนวัดธรรมโชติ โรงเรียนบ้านโรงเข้ โรงเรียนหลวงสินธุ์ และโรงเรียนบ้านดอนไผ่ เป็นต้น

1/17/2565

รับการตรวจเยี่ยม / นิเทศ จาก สพม.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบหมายให้ รองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร และ รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก ให้การต้อนรับ ท่าน ศน.ดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ราชบุรี ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมา ตรวจเยี่ยม และนิเทศการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้กำลังใจ และนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากครูผู้สอน ไปเป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาต่อไป.

ตรวจ ATK นักเรียนกลุ่มที่ 1 (เลขที่คี่) ในวัดเปิดเรียน On-site วันแรก

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดให้มีการตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ด้วยการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนกลุ่มเลขที่คี่ และแม่ค้า ในโรงอาหาร ของโรงเรียนทุกคน เป็นครั้งที่ 1 ในวันเปิดเรียนแบบ On-site เป็นวันแรก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ชำนาญการ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ตรวจ เพื่อความปลอดภัย และความสบายใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูทุกท่าน โดยการควบคุมดูแลของ นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ