วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 31, 2561

เวียนเทียน วันวิสาขบูชา 2561

       ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกันจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา  โดยได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าฯ มาเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมดังกล่าว
        วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติ ตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะวันอังคาร, พฤษภาคม 22, 2561

กล่าวต้อนรับและแนะนำ คุณครูฝึกประสบการณ์วิชีพครู ปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำคุณครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) ในกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก และรับทราบแนวประพฤติ ปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ต่อคุณครูฝึกสอนทุกท่าน.

วันอังคาร, พฤษภาคม 15, 2561

ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผอ.ภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเปิดเรียน และร่วมเป็นสมาชิกใหม่ในรอบรั้วแสดดำ โดยในวันนี้มีคณะกรรมการนักเรียน และคณะคุณครูร่วมทำกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้รู้จักแนวนโยบาย ระเบียบวินัย กฏ กติกา และการประพฤติปฏิบัติตนในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพือให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนของเราได้อย่างมีความสุขต่อไป...