วันศุกร์, กรกฎาคม 05, 2567

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2567

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี


วันจันทร์, กรกฎาคม 01, 2567

รพ.สต.ประสาทสิทธ์ อบรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธ์ในวัยเรียนและวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสาทสิทธิ์ (รพ.สต.ประสาทสิทธิ์) ได้มาอบรมให้ความรู้ เรื่องอนามัยการเจริญพันธ์ในวัยเรียนและวัยรุ่น ให้กับนักเรียนชั้น ม.4/1 และ คณะกรรมการนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และนำไปประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัย และคงไว้ซึ่งแนวปฏิบัติอันดีงามตามวัฒนธรรมไทยต่อไป