7/27/2565

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธาน นำคณะครู นักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

7/25/2565

ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ขึ้น ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ ด้านคณิตศาสตร์ และสนุกสนานไปกับทีมงานวิทยากร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและชีวิตประจำวันต่อไป โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาตร์ดังกล่าว.


การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน ได้เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค นักวิชาการอิสระและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว
 

7/12/2565

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 2565

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำเทียนดังกล่าวไปถวายให้คณะพระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้งานในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตามวัดต่าง ๆ รอบโรงเรียน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ต่อไป เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว
7/04/2565

ประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูอาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ แนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก นายอธิสรรค์ วีรแสงรัศมีกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูอาจารย์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว