วันจันทร์, กันยายน 19, 2565

พิธีมอบรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ SAFETY เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับคุณครู และนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 จากการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ SAFETY เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา” ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

มอบรางวัล "เด็กดี ศรีประสาทรัฐ"

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบเกียรติบัตร รางวัล "เด็กดี ศรีประสาทรัฐ" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี และเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ ต่อไป


วันศุกร์, กันยายน 16, 2565

อบรมส่งเสริมพลเมืองระบอบประชาธิปไตย โดยความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ร่วมกับ กกต.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดให้มีการอบรมส่งเสริมพลเมืองระบอบประชาธิปไตย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ร่วมกับ กกต.ราชบุรี โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ทีมงานฝ่ายบริหารและคณะครูให้การต้อนรับ.