วันจันทร์, มิถุนายน 01, 2558

เตรียมพบกับ www.ppschool.ac.th

เตรียมพบกับเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ที่

www.ppschool.ac.th

  รูปภาพและกิจกรรมต่าง ๆ หลังจากปี 2558 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน www.ppschool.ac.th

วันพุธ, พฤษภาคม 27, 2558

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยาวชนต้นแบบปัญหาท้องไม่พร้อม


27 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.20 น. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ ร่วมกับโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เยาวชนต้นแบบ ปัญหาท้องไม่พร้อม" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ โดยมี นายวิทยา  กอประเสริฐสุด นายกเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่


27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.15 น. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (นายบุญสม แถมเงิน) ผู้บริหารและคณะครู พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนได้ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ (น.ส.กานต์นภัส กลับเครือ) จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ราชบุรี ซึ่งมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

วันเสาร์, พฤษภาคม 23, 2558

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ"

23 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ" ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีโรงเรียนแกนนำเข้าร่วมการอบรมได้แก่ คณะครูจากโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะครูจากโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

วันพุธ, พฤษภาคม 20, 2558

เปิดเทอมใหม่ต้อนรับครูสอนภาษาจีน

20 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ต้อนรับบุคลากรใหม่ซึ่งเป็นครูชาวจีน (Ms.Jialian) มาทำหน้าที่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน (นายสรรเสริญ ขวัญดี) ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ทั้งนี้คณะสภานักเรียนได้ร่วมให้การต้อนรับ

วันพุธ, มีนาคม 25, 2558

แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้)

ตามที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ จำนวน ๕ รายการ ระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามประกาศ หากท่านสนใจโปรดขอรับเอกสารและยื่นซองเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งระบุในเอกสารดังกล่าว ความแจ้งแล้วนั้น

รงเรียนประสาทรัฐประชากิจขอแก้ไข รายการที่ ๕ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ รายละเอียด   คุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๕.๑ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จากเดิมมีข้อ ๖. มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ให้ตัดข้อความข้อ ๖ ออก ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกับ     หนังสือฉบับนี้

วันจันทร์, มีนาคม 23, 2558

อบรมการสอนแบบ EIS

วันนี้คณะครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการราชบุรี และคณะครูจากโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จากกลุ่มสาระฯ วิทย์ คณิต คอมพิวเตอร์และพลานามัย เข้าร่วมรับการอบรมการสอนแบบบูรณาการโดยระบบ EIS โดยได้รับความรู้จากทีมวิทยากรจากโรงเรียนกรับใหญ่ฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมีท่าน ผอ.สรรเสริญ ขวัญดีเป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม โดยในวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตเพื่อเตรียมสร้างสื่อการเรียนรู้ และสาธิตการสอนแบบ EIS ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ในวันต่อไป

วันอังคาร, มีนาคม 17, 2558

วันจันทร์, มีนาคม 09, 2558

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดในการสมัคร  คุณสมบัติการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อดังต่อไปนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่
กำหนดการ
วัน/เดือน/ปี
เวลา

วันรับสมัคร

สอบคัดเลือก
ประกาศผลและรายงานตัว
มอบตัว
๒๐-๒๔ มีนาคม  ๒๕๕๘

๕  เมษายน  ๒๕๕๘
๗  เมษายน  ๒๕๕๘
๘  เมษายน  ๒๕๕๘
๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
***สถานที่รับสมัคร อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่
กำหนดการ
วัน/เดือน/ปี
เวลา

วันรับสมัคร

สอบคัดเลือก
ประกาศผล
รายงานตัว
มอบตัว
๒๐-๒๔ มีนาคม  ๒๕๕๘

๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๘
๓  เมษายน  ๒๕๕๘
๖  เมษายน  ๒๕๕๘
๙  เมษายน  ๒๕๕๘
๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
***สถานที่รับสมัคร อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  

วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 02, 2558

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอต้อนรับคุณครู ทั้ง 2 ท่าน
1. คุณครูธันยวีร์ แสนคำทุม (สังคมศึกษา)  2. คุณครูธีรพงศ์ มีสัตย์ (ภาษาอังกฤษ) เข้าสู่รั้วโรงเรียนด้วยความยินดียิ่ง
วันพฤหัสบดี, มกราคม 29, 2558

ส่งครูย้าย ครูพิชิตชัย อยู่รัตน์

คณะตัวแทนครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้ร่วมเดินทางเพื่อแสดงความยินดีกับ คุณครูว่าที่ รต.พิชิตชัย  อยู่รัตน์  ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา  ณ  โรงเรียนคงทองวิทยา  อ.ดอนตูม  จ.นครปฐม

วันพฤหัสบดี, มกราคม 15, 2558

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนฯ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดอบรมโครงการ "สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนของชาติมีระเบียบวินัยและเคารพต่อกฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  วันที่ 2 เมษายน 2558  โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายและการบังคับคดี  จังหวัดราชบุรี  ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้