5/23/2558

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ"

23 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ" ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีโรงเรียนแกนนำเข้าร่วมการอบรมได้แก่ คณะครูจากโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะครูจากโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
และคณะครูจากโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ รวมทั้งสิ้น 171 คน โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม คือ นายณรงค์ เพชรล้ำ และ นายเอกลักษณ์ ทิมทอง จากสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ซึ่งมีเครื่องมือติดตามความก้าวหน้า 7 โมดูล ประกอบไปด้วย
1. การสำรวจความต้องการของถิ่นฐานในระดับท้องถิ่น
2. การจัดทำหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น
3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
4. การจัดกิจกรรมความถนัดและความสนใจเฉพาะทาง
5. การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
6. การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและจัดทำเส้นทางการศึกษาต่อวิชาชีพสู่อนาคตแบบรายบุคคล (Career Path)
7. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้

 ทั้งนี้เพื่อให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบใหม่ จาก Passive Learning มาเป็น Active Learning ตามกระบวนการ Five Steps ประกอบไปด้วย
1. การสร้างประเด็นคำถามและคาดเดาคำตอบ (Learn to Question)
2. การสืบค้นและรวบรวมความรู้ (Learn to Search)
3. การสร้างกระบวนการและขั้นตอนลงมือปฏิบัติ (Learn to Construct)
4. การสรุปผลการเรียนรู้และนำเสนอ (Learn to Communicate)
5. การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม (Learn to Service)


 
เวลา 15.00 น ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (นายศังกร รักชูชื่น) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ (นายมงคล ชื่นชม) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้กล่าวฝากคณะครูเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ห้องเรียนสะอาด มีความพร้อม และแสงสว่างเพียงพอ และปลูกฝังการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และปัญหาการใช้เทคโนโลยีที่ผิดของนักเรียนโดยให้ครูอ่านเรื่อง "เมื่อเด็กด่าครูในเฟสบุ๊ค" ซึ่งฝากไปกับผู้บริหารโรงเรียน และกล่าวให้ข้อคิดกับครูว่า "เมื่อโลกเปลี่ยน เหตุการณ์รอบโลกเปลี่ยน หลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ