วันจันทร์, ธันวาคม 31, 2561

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2561

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2561 ให้นักเรียนได้สนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทานเลี้ยงในระดับชั้น หรือห้องเรียนของตนเองร่วมกับคุณครูที่ปรึกษา และมีกิจกรรมด้านหน้าเวที เป็นการจับของรางวัลจากคุณครูทุกท่าน ให้กับนักเรียน และมีการแสดงดนตรี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะทางด้านดนตรี มีความสุข สนุกสนาน เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่า พ.ศ.2561

วันอาทิตย์, ธันวาคม 30, 2561

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน หรือกีฬาสีขึ้น โดยได้รับความอนุเคราห์จากท่านผู้ใหญ่หลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ สถานีตำรวจภูธรหลักห้า โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน และผู้ปกครองนักเรียน ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะทางด้านกีฬา กรีฑา และความสามารถในการเชียร์ การตกแต่งขบวนพาเหรด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสุข สนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

 วันจันทร์, ธันวาคม 17, 2561

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2561 ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน พร้อมด้วยคณะผู้กำกับ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายเอลละเฟิ่นแคมป์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการฝึกทักษะทางลูกเสือ ความมีระเบียบวินัย และทักษะการใช้ชีิวิตอยู่ร่วมกัน สร้างความสนุกสนาน พร้อมกับได้รับความรู้ และทักษะต่าง ๆ จากท่านวิทยากร ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี