วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 26, 2557

นักเรียนระดับชั้น ม.2 อบรมคุณธรรม

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน


 

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  เพื่อรำลึกถึงกวีเอกของไทย 


กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  โดยร่วมมือกับ สภ.ต.หลักห้า  ในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดกับนักเรียน  


 


วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 19, 2557

ธรรมเทศนาวันไหว้ครู

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดพิธีธรรมเทศนาให้กับนักเรียน  หลังพิธีไหว้ครู  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักพุทธศาสนา


พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2557

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557  เพื่อเป็นการบูชาบูรพคณาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า  อีกทั้งยังเป็นนิมิตรหมายอันดีสำหรับนักเรียนใหม่ที่จะฝากตัวเป็นศิษย์ในรั้วแสด-ดำแห่งนี้


 

 
 


วันพุธ, มิถุนายน 18, 2557

ประกวดพานฯ ซ้อมไหว้ครู

โรงเเรียนประสาทรัฐประชากิจ  และนักเรียนร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีไหว้ครู  โดยประกวดแข่งขันทำพานไหว้ครู  พร้อมกับซ้อมพิธีไหว้ครู  ณ อาคารเอนกประสงค์

 

 วันอังคาร, มิถุนายน 17, 2557

ตรวจปัสสาวะนักเรียนชาย

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ตรวจปัสสาวะนักเรียนชาย  เพื่อเป็นการสอดส่องและป้องปรามพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง


 


วันอาทิตย์, มิถุนายน 15, 2557

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2557

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  เพื่อเป็นการแจ้งนโยบายต่าง ๆ ของทางโรงเรียนเมื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่ รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง  การเลือกผู้ปกครองเครือข่าย  และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
วันเสาร์, มิถุนายน 14, 2557

ม.1 ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์  กรุงเทพมหานคร