วันจันทร์, พฤษภาคม 31, 2564

รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อ COVID-19 และให้สอดคล้องกับนโยบายตามที่รัฐบาลกำหนด โดยกำหนดให้นักเรียน ม.1 มอบตัวในวันที่ 29 พ.ค. 64 และ ม.4 มอบตัวในวันที่ 30 พ.ค. 64 โดยในแต่ละวันนั้น ยังได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ  กลุ่มละไม่เกิน 20 คน โดยทุกคน ทั้ง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่าง กระจายตัวออกไปยังจุดต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดให้ โดยนักเรียน 1 ห้อง ยังแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 2-3 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 20 คน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยการควบคุมและการบริหารงานของ ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ และทีมงานฝ่ายบริหาร ตลอดจนได้รับความร่วมมือ จากท่านผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เป็นอย่างดียิ่ง.