1/30/2566

ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึก ในกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี

ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนกับทางวัดปราสาทสิทธิ์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบหมายให้ คุณครูสุพัตรา โกมลมุสิก ครูสอนภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลตรุษจีนกับทางวัดปราสาทสิทธิ์ โดยการแต่งกายตามวัฒนธรรมชาวจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นการประสานความร่วมมือ ระหว่าง วัด ชุมชน และโรงเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป
1/11/2566

ประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2566

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธานในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายต่าง ๆ และกิจกรรมที่ต้องถือปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย เช่น กิจกรรมวันครูประจำปี 2566 หรือ กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ราชบุรี)  โดยที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นศูนย์แข่งขัน กิจกรรม : สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นต้น


มอบทุนการศึกษา "คุณพ่อเล้ง-คุณแม่จึง ก่อมงคลกูล"

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 คุณบุญธง ก่อมงคลกูล และครอบครัว พร้อมด้วยเพื่อนชาวต่างชาติ ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษา "คุณพ่อเล้ง-คุณแม่จึง ก่อมงคลกูล" โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และมอบทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทย   โดยมีนายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ