วันจันทร์, ตุลาคม 29, 2555

ต้อนรับครูต่างชาติ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2555  ทางโรงเรียนได้มีบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ 2 ท่านเข้ามาเป็นสมาชิกในรั้วแสดดำ  ท่านทั้งสองเดินทางไกลมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ท่านแรก  คือคุณครู  Katie Alison Wunder  จากเมือง Myrtle Beach, South Carolina และท่่านที่ 2  คุณครู Emma Jean Shattuck  จากเมือง Derby, Vermont  คณะครู นักเรียน ขอต้อนรับท่านอาจารย์ทั้งสองด้วยความยินดียิ่ง..วันศุกร์, ตุลาคม 12, 2555

อบรมแกนนำเครือข่ายป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดอบรมโครงการแกนนำเครือข่ายป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้กับนักเีรีัยนแกนนำ  ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้  เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่นหญิง และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
วันพุธ, ตุลาคม 10, 2555

เตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนและนักเรียนพระราชทาน

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินโรงเรียนและนักเีรียนพระราชทาน  เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินครั้งที่ 1

 

 


วันอังคาร, ตุลาคม 09, 2555

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 ประจำปี 2555

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2555  ณ ค่ายลูกเสือชั่ววคราว โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2555


วันจันทร์, ตุลาคม 08, 2555

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3 ประจำปี 2555

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าค่ายพักแรม  ณ ค่ายฝึกอบรมเยาวชน  ศรียานนท์  จังหวัดเพชรบุรี  ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์  อีกทั้งยังเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียน  ความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของนักเรียนทั้งสิ้น


พิธีประดับบ่าลูกเสือวิสามัญประจำปี 2555

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้ทำพิธีประดับบ่าและแถบสีลูกเสือวิสามัญประจำปี 2555  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


 วันศุกร์, ตุลาคม 05, 2555

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะการดำรงชีวิตให้กับนักเรียนCleaning Day รักษ์โรงเรียน รักษ์ประสาทรัฐฯ

คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม Cleaning Day รักษ์โรงเรียน รักษ์ประสาทรัฐฯ  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักความสะอาดและเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม