10/08/2555

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3 ประจำปี 2555

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าค่ายพักแรม  ณ ค่ายฝึกอบรมเยาวชน  ศรียานนท์  จังหวัดเพชรบุรี  ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์  อีกทั้งยังเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียน  ความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของนักเรียนทั้งสิ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ