วันพุธ, มิถุนายน 19, 2567

คณะกรรมการ กตปน. สพม.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567 คณะกรรมการ กตปน. จาก สพม.ราชบุรี นำทีมโดย ดร.สิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ท่านรองบุญศรี บรรพแสง พร้อมด้วยทีมงานคณะกรรมการ จาก สพม.ราชบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อประเมินการเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 การนิเทศหนุนเสริม บูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “เรียนดี มีความสุข” ของ สพม.ราชบุรี โดยมีนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2567

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อผู้มีพระคุณ ต่อครูอาจารย์ ผู้ให้ความรู้และให้การอบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี อีกทั้งได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนั้นยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูอนุกูลวรากร เจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ มาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สอบผ่านธรรมะศึกษาในระดับ ตรี โท และเอก พร้อมกับให้โอวาทนักเรียนทุกคน


วันจันทร์, มิถุนายน 10, 2567

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงแนวนโยบายในการดำเนินงานต่าง  ๆ ของโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน หรือด้านพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข ในการนี้ต้องขอขอบพระคุณ ทางสถานีตำรวจภูธรหลักห้า ที่ให้ความอนุเคราะห์ ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาให้ความรู้ในเรื่องโทษภัยและการเฝ้าระวังให้บุตรหลานห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดทุกประเภท นอกจากนั้นยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัย ข้อควรปฏิบัติในขณะขับขี่และวินัยจราจรวันอังคาร, มิถุนายน 04, 2567

สพม.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการสุขาดีมีความสุข และเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายบุญศรี บรรพแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีและคณะ ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการสุขาดีมีความสุข และเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี (3 มิ.ย. 2567)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วย คณะครู ฝ่ายบริหารและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิ.ย. 2567


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสร้างความตระนัก และซ้อมแผนการรับมือ ตลอดจนการปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ


วันศุกร์, พฤษภาคม 31, 2567

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงอบรมศิลปะการแสดง

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดโครงการพัฒนาศิลปะการแสดงบนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมสร้างสรรค์ชุดการแสดงชาติพันธุ์ ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี ชาติพันธุ์ไทยจีนให้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ที่มีพื้นฐานการแสดงจำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ