วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 22, 2561

ทอดผ้าป่ากระทง และ Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จ้ดกิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง โดยให้นักเรียนจัดทำกระทงขึ้นเองจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อนำมาร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง ที่โรงเรียนโดยมีพระคุณเจ้า จากวัดปราสาทสิทธิ์ มาเป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นได้นำกระทงไปมอบให้กับวัดปราสาทสิทธิ์ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมางานลอยกระทงในภาคกลางคืนเพื่อหารายได้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมไทย และได้ร่วมสร้างบุญ สร้างกุศล บริจาคทาน และร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ


 

หลังจากนั้นนักเรียนและคุณครูทุกท่าน ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดขยะ สะอาด น่าดู น่าอยู่อาศัย โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า Big Cleaning Day.


พิธีถวายราชสดุดี ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมถวายพวงมาลา และพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไป โดยมี คุณครูนิพนธ์ ปุสสวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี


การประชุมผู้ปกครองสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดประชุมสัญจร เพื่อออกรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแจ้งแนวนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบอย่างใกล้ชิด โดยจัดการประชุมสัญจร 3 จุด คือ ชุมชนกิมเซียงกง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และชุมชนวัดปทุมทอง ชุมชนวัดโรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นำทีมโดยท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และท่าน ผอ.กมล เฮงประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ โดยได้รับความร่วมมือจากคุณครูทุกท่าน คณะกรรมการนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี