วันอาทิตย์, พฤษภาคม 15, 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้ นายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดพิธี ในกิจกรรมดังกล่าว.