วันพฤหัสบดี, เมษายน 04, 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตร จบการศึกษา ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายชนพหล ส่งเสริม ท่านนายอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และตอนปลาย (ม.6) นอกจากนั้นยังได้รับเกียติรจากท่านผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรหลักห้า เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ผู้ปกครองในชุมชน ตลอดจนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุข และความสนุกสนาน จากความสำเร็จของนักเรียนดังกล่าว.