วันพุธ, มีนาคม 25, 2558

แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้)

ตามที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ จำนวน ๕ รายการ ระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามประกาศ หากท่านสนใจโปรดขอรับเอกสารและยื่นซองเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งระบุในเอกสารดังกล่าว ความแจ้งแล้วนั้น

รงเรียนประสาทรัฐประชากิจขอแก้ไข รายการที่ ๕ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ รายละเอียด   คุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๕.๑ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จากเดิมมีข้อ ๖. มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ให้ตัดข้อความข้อ ๖ ออก ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกับ     หนังสือฉบับนี้

วันจันทร์, มีนาคม 23, 2558

อบรมการสอนแบบ EIS

วันนี้คณะครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการราชบุรี และคณะครูจากโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จากกลุ่มสาระฯ วิทย์ คณิต คอมพิวเตอร์และพลานามัย เข้าร่วมรับการอบรมการสอนแบบบูรณาการโดยระบบ EIS โดยได้รับความรู้จากทีมวิทยากรจากโรงเรียนกรับใหญ่ฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมีท่าน ผอ.สรรเสริญ ขวัญดีเป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม โดยในวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตเพื่อเตรียมสร้างสื่อการเรียนรู้ และสาธิตการสอนแบบ EIS ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ในวันต่อไป

วันอังคาร, มีนาคม 17, 2558

วันจันทร์, มีนาคม 09, 2558

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดในการสมัคร  คุณสมบัติการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อดังต่อไปนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่
กำหนดการ
วัน/เดือน/ปี
เวลา

วันรับสมัคร

สอบคัดเลือก
ประกาศผลและรายงานตัว
มอบตัว
๒๐-๒๔ มีนาคม  ๒๕๕๘

๕  เมษายน  ๒๕๕๘
๗  เมษายน  ๒๕๕๘
๘  เมษายน  ๒๕๕๘
๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
***สถานที่รับสมัคร อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่
กำหนดการ
วัน/เดือน/ปี
เวลา

วันรับสมัคร

สอบคัดเลือก
ประกาศผล
รายงานตัว
มอบตัว
๒๐-๒๔ มีนาคม  ๒๕๕๘

๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๘
๓  เมษายน  ๒๕๕๘
๖  เมษายน  ๒๕๕๘
๙  เมษายน  ๒๕๕๘
๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
***สถานที่รับสมัคร อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ