วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 02, 2558

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอต้อนรับคุณครู ทั้ง 2 ท่าน
1. คุณครูธันยวีร์ แสนคำทุม (สังคมศึกษา)  2. คุณครูธีรพงศ์ มีสัตย์ (ภาษาอังกฤษ) เข้าสู่รั้วโรงเรียนด้วยความยินดียิ่ง