วันศุกร์, พฤษภาคม 31, 2556

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก    ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนรู้จักโทษของบุหรี่  และสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่  ในวันที่  31  พฤษภาคม 2556  ณ อาคารเอนกประสงค์
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2556

ต้อนรับคุณครูสอนภาษาจีน

คณะครู  นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอต้อนรับคุณครูชาวต่างชาติอีกหนึ่งท่าน  คือคุณครู  Hao Fang  คุณครูมาจาก   Yunnan, Kunming  ประเทศจีน  คุณครู  Hao Fang จะทำการสอน  1 ภาคเรียน  ทั้งนี้คณะครู  นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอต้อนรับคุณครู  Hao Fang ด้วยความยินดียิ่ง

วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2556

โครงการขับขี่ปลอดภัย โดย สภต.หลักห้า

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมกับเจ้าพนักงาน สภต. หลักห้า มาให้ความรู้ในโครงการขับขี่ปลอดภัย  ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย  โดยการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์  ในวันที่  29 พฤษภาคม  2556  ณ อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2556

การอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เข้าอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเีพียง  โดย ผศ.ดร.วิวรรธ์  จันทร์เทพย์  ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะครูในการอบรมครั้งนี้  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียงเป็นการบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม  2556 ณ  ห้องสื่อการเรียนรู้  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2556

อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เข้าร่วมอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในการกรอกข้อมูลสารสนเทศลงในระบบคอมพิวเตอร์  ณ  ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้  วันที่  24  พฤษภาคม  2556


โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  "บวชชีพราหมณ์ วันวิสาขบูชา"  ณ วัดปราสาทสิทธ์  ในวันที่  24 -25  พฤษภาคม  2556
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2556

เดินทางส่งคุณครูอรธีรา และคุณครูวรรธมล

คณะครู ตัวแทนนักเรียน  ร่วมเดินทางส่งคุณครูอรธีรา  สุวรรณประเสริฐ  ณ  โรงเีรียนโพธาวัฒนาเสนี  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  และคุณครูวรรธมล  บุตรดี  ณ  โรงเรียนราชินีบูรณะ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม


กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

คณะครู  นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา  คือวันวิสาขบูชา  โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาวันพุธ, พฤษภาคม 22, 2556

งานเลี้ยงอำลาครูย้าย

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดงานเลี้ยงอำลาคุณครูวรรธมล  บุตรดี  และคุณครูอรธีรา  สุวรรณประเสริฐ  ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา  ทั้งนี้คุณครูทั้งสองท่านได้ทำงานอยู่ ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจแ่ห่งนี้กว่า 4 ปี  ได้สอนลูกศิษย์ไปกว่า  4  รุ่น  จนบัดนี้  คุณครูทั้งสองจำเป็นต้องย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปทำงาน  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจขอให้คุณครูทั้งสองมีความสุขกับสถานที่ทำงานแห่งใหม่  และก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  สร้างสรรค์ความดีเพื่อศิษย์ต่อไป