วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 26, 2564

นิเทศการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2564 กลุ่มบริการวิชาการ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมนิเทศการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อกำกับ ติดตาม รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน และครูผู้สอน ในรูปแบบนิเทศการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศการสอน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและคุณครูทุกท่าน
วันพุธ, สิงหาคม 25, 2564

ไหว้สารทจีน ปี 2564

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ได้นำทีม ตัวแทนคณะครูบางส่วน เพื่อทำพิธีไหว้ พระภูมิเจ้าที่ และองค์หลวงพ่อประสาทพร พระพุทธรูปประจำโรงเรียน เนื่องในวันสารทจีน ปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคล ของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน
ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ปี 2564

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เพื่อทำบุญอุทิศให้กับผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านพระครูอนุกูลวรากร ท่านเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ มาร่วมเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้การจัดกิจกรรมในปีนี้ เป็นไปอย่างเรียบง่าย เป็นไปตามแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามที่รัฐบาลกำหนด


กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมออนไลน์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เป็นประธานการประชุมออนไลน์ ร่วมกับหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หัวหน้าระดับชั้น และคุณครูที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีฐานะยากจน เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี จำนวน 2 ทุน