8/26/2564

นิเทศการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2564 กลุ่มบริการวิชาการ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมนิเทศการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อกำกับ ติดตาม รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน และครูผู้สอน ในรูปแบบนิเทศการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศการสอน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและคุณครูทุกท่าน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ