วันอังคาร, เมษายน 02, 2567

กิจกรรมการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาดูแลและอำนวยความสะดวก ในกิจกรรมการมอบตัวนักเรียนใหม่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี


พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ได้ให้เกียรติมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยความอบอุ่น