วันพฤหัสบดี, มกราคม 29, 2558

ส่งครูย้าย ครูพิชิตชัย อยู่รัตน์

คณะตัวแทนครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้ร่วมเดินทางเพื่อแสดงความยินดีกับ คุณครูว่าที่ รต.พิชิตชัย  อยู่รัตน์  ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา  ณ  โรงเรียนคงทองวิทยา  อ.ดอนตูม  จ.นครปฐม

วันพฤหัสบดี, มกราคม 15, 2558

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนฯ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดอบรมโครงการ "สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนของชาติมีระเบียบวินัยและเคารพต่อกฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  วันที่ 2 เมษายน 2558  โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายและการบังคับคดี  จังหวัดราชบุรี  ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้