วันอังคาร, พฤศจิกายน 26, 2562

กิจกรรมวันวชิราวุธ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ขึ้น โดยมี ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ โดยมี ท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

 
 
 
 
 
 ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น เพื่อพบปะ พูดคุย รับทราบถึงผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน และรับฟังความเห็นของผู้ปกครอง เกี่ยวกับกิจกรรมหรือนโยบายต่าง ๆ ที่ โรงเรียนต้องดำเนินการต่อไป ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ท่าน ผอ.กมล เฮงประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่า ฯ และท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผอ.โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน การประชุมในวันนี้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

 
 
 
 
 
 


วันศุกร์, พฤศจิกายน 22, 2562

ประชุมผู้ปกครองสัญจร ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ วัดโรงเข้

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำโดยท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ และท่าน ผอ.กมล เฮงประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เดินทางออกพบปะผู้ปกครอง ในโครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดโรงเข้  อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  โดยมีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
ประชุมผู้ปกครองสัญจร ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ วัดประทุมทองรัตนาราม

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำโดยท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ และท่าน ผอ.กมล เฮงประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เดินทางออกพบปะผู้ปกครอง ในโครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดประทุมทองรัตนาราม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  โดยมีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก