11/29/2557

ทัศนศึกษา ม.5

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ  วัดห้วยมงคล  ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพระราชวังบ้านปืน  จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

ศึกษาดูงานแหลมผักเบี้ย

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมชมโครงการและศึกษาดูงาน ณ แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี


 
 

 11/28/2557

แนะแนวอาชีพโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี  ทำการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งสอนอาชีพเบื้องต้น  ณ  บริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

 
 11/26/2557

ประชุมสัญจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มบริหารวิชาการ จัดประชุมนิเทศสัญจรกลุ่มสาระต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  โดยเวียนประชุมตามกลุ่มสาระ  เพื่อนิเทศติดตามและชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ


 ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยมีการประชุมสัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้  ศาลาวัดประทุมทอง วัดโรงเข้  ศาลากิมเซียงกง  และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2557

 


 

11/25/2557

วันวชิราวุธ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา  เนื่องในวันวชิราวุธ พร้อมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของเหล่าลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญ


 

 

11/24/2557

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกันนี้

Download เอกสารต่าง ๆ ได้ที่นี่
1.ประกาศสอบราคา
2.เอกสารแนบท้าย
3.เอกสารสอบราคาซื้อ

11/06/2557

กิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมผ้าป่ากระทงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่วัดปราสาทสิทธิ์  และเพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  กระทงเหล่านี้จะถูกนำมาลอยเพื่อขอขมาพระแม่คงคาตามประเพณี  ตลอดยังเป็นการดำเนินกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน้าที่พลเมืองอีกด้วย 

 

 


11/03/2557

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง และเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา  2557  ณ อาคารอเนกประสงค์