วันจันทร์, กันยายน 30, 2556

ตักบาตรเนื่องในโอกาสสมเด็จพระสังฆราชเจริญพระชันษา 100 ปี

คณะครู  นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในโอกาสเจริญพระชันษา  100  ปี สมเด็จพระสังฆราช  ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจในวันที่  30  กันยายน  2556 
  
 วันศุกร์, กันยายน 20, 2556

งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.8

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมงาน  "มุทิตาจิต  กตัญญูครู"  เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  กาญจนบุรี- ราชบุรี   ณ  หอประชุมปิยราชา  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดราชบุรี

 

 
กิจกรรมวันเยาวชนแ่ห่งชาติ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจร่วมกับเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่  จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นในวันที่  20  กันยายน  2556  ณ  หอประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  โดยมีโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย   มีการประกวดการขับร้องเพลงลูกทุ่ง  การแสดงประกอบการขับร้องเพลงลูกทุ่ง  การแสดงดนตรี  และการประกวดคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ

 

 
 
 
กิจกรรมวันสันติภาพสากล

โรงเีรียนประสาทรััฐประชากิจ  ได้จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากลขึ้นในวันที่  20  กันยายน 2556  เนื่องจากวันสันติภาพสากลคือวันที่  21   กันยายน ของทุกปี  และในปีนี้ตรงกับวันหยุดราชการ  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมล่วงหน้าก่อน 1 วัน  ทั้งนี้ตัวแทนคณะกรรมการนักเรียนอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี  นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและนักเรียนยืนสงบนิ่งอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

วันอังคาร, กันยายน 10, 2556

บริจาคโลหิตทำความดีถวายแด่พ่อหลวง

ครู  นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมบริจาคโลหิตทำความดีถวายแด่พ่อหลวง  ณ  ศูนย์รับบริจาคโลหิตเคลื่ีอนที่  รพ.ดำเนินสะดวก  วัดบัวงาม  ในวันที่  10  กันยายน  2556


 
 


ภาพทั้งหมด

วันจันทร์, กันยายน 09, 2556

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

โรงเรียนประสาืทรัฐประชากิจจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งทุกระดับชั้น  การแข่งขันมี 2 ประเภท  คือ การขับร้องประเภทเดี่ยว  และการขับร้องพร้อมแดนซ์เซอร์  ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

 
 วันศุกร์, กันยายน 06, 2556

ธรรมเทศนา เรื่องพระคุณบิดรและมารดา

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมฟังเทศน์ฟังธรรม  จากพระอาจารย์ในเรื่องพระคุณของบิดาและมารดา  ณ  อาคารเอนกประสงค์  ในวันที่  6   กันยายน  2556

 

 วันจันทร์, กันยายน 02, 2556

เปิดโลกวิชาการ ประสาทรัฐ Open House 2013

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ " ประสาทรัฐฯ  Open House 2013 "  ขึ้น  เพื่อส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียน  โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร  และจังหวัดสมุทสงครามเข้าร่วมอย่างคับคั่ง  รวมถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัี้้ง 8  กลุ่มสาระ  กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3  กันยายน  2556  ณ  โรงเรียนประสาทรัฐประสาทรัฐประชากิจ  โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน