1/17/2555

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ในวันที่ 17 มกราคม 2555  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจก็ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ไปรวมแข่งขันทักษะวิชาการในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับรางวัลหลายรายการดังนี้   คลิกดูภาพทั้งหมด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้จัดงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดราชบุรี โดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ใน วันที่  17 พฤศจิกายน 2554  ได้รับรางวัลต่อไปนี้
      เกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่
                  เด็กชายณรงค์              แย้มดอกไม้
                  นายสมพรเทพ              ศรีเพ็ชร


      เกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่
                   เด็กชายพรเทพ            เทศทอง
                   เด็กชายตระกาญจน์     ดวงลาย

      เกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
                    นางสาวจริยา              สัมฤทธินรพงศ์

      เกียรติบัตรเหรียญเงิน  กิจกรรมการเขียนเรียงความคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่
                    เด็กหญิงสุรีย์พร          ศรีเพ็ชร
      เกียรติบัตรเหรียญเงิน  กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้แก่
                     นางสาวธาริณี          จันทอง

      เกียรติบัตรเหรียญทอง  กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่
                      เด็กหญิงพัชรลดา           เต็มพร้อม
                     เด็กหญิงศศิธร                เขียวมุ่ย
                     เด็กหญิงจิรัฐกิกาล           เพขรรัตน์มุณี

เกียรติบัตรเหรียญทอง  กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษตอนปลาย  ได้แก่
                     นางสาวธนพร             แก้วเกิด
                     นางสาวพัชรี                 ทองเต็ม
                     นางสาวพัชลิตา              ยุทธนาวี

โรงเรียนดำเนินวิทยา ได้จัดกิจกรรมงานวิชาการเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา วันที่ 18 พ.ย 2554
ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
การแข่งขัน ยิงลูกโทษ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้รางวัล เหรียญเงิน ได้แก่ 
นายศุภชัย โพธิไทย -1
นายอุเทน หรือรินทร นายณัชพลชัย ทับทิมทอง  นายกิตติศักดิ์ ทิมตระกูล  นายวิชัย นิลเลี่ยม  นายอนุชัย อยู่สุข

การแข่งขัน ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้แก่ รางวัลเหรียญทองแดง
            ด.ญ สุวรรณดี พันธ์ประเภา     ด.ญ ศศิประภา ยันตะพร

การแข่งขัน คณิตคิดประลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้รางวัล เหรียญทองแดง
            ด.ญ ศิริกานดา ปู่เคี้ยว   นายภานุวัฒน์ สวัสดิ์ประทานชัย

การแข่งขัน ทักษะทางภาษา ระดับชัน ม.1-ม.3 ได้รางวัล เหรียญทองแดง
            ด.ญ จินต์จุฑา มงคลทำดี  ด.ญกิตติยา ไชยบุตร

การแข่งขัน Multi Skills Compertition ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
            ด.ญ จินตนา วนะรุจิ  ด.ญ ฐิตาภรณ์ จิตตวัฒนากุล

การแข่งขัน ทักษะทางคณิตศาสตร์   ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
             ด.ญ นิชานาถ วิริยะกิจเกษตร  ด.ช อภิสิทธิ์ เจริญภักดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมัธยมศึกษาเขต  8 ราชบุรี,กาญจนบุรี ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดัเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2554 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  โรงเรียนได้ส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับรางวัล ดังนี้
การแข่งขันประเภทเรียงความ ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศ อนดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นางสาวผาณิตา ศิริธานันท์
- นางสาววันเพ็ญ ชื่นสุวรรณ
- นางสาวกมลวรรณ สุขเอี่ยมเจริญ
- นางสาวกัญญารัตน์ สุทธิลักษมี
- นางสาวพนิดา วรรณโภคิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้จัด”การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทยเพื่อเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”โรงเรียนได้ส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรมได้รับรางวัล ดังนี้ 
การแข่งขันประเภทเขียนเรียงความชั้นสูง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- นางสาวจริยา สัมฤทธิ์นรพงศ์

การแข่งขันประเภทกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชมเชย
- เด็กหญิงจินต์จุฑา มงคล

โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการได้จัดงาน”มหกรรมดรุณาวิชาการ สร้างสรรค์ผลงาน สร้างเสริมปัญญาเด็กและเยาวชน” ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ในโรงเรียนได้ส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรมได้รับรางวัล ดังนี้
เด็กหณิงยลลดา อินจงกล ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
เด็กหญิงชฏาพร แช่ลิ้ม ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแข่งขันวาเภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ (Adobe Photoshop CS3)
นางสาวจิรัชญา บุญเพ็ญ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขันคอมพิวเตอร์ วิชา “MS-Word 2007”=ช่วงชั้นที่ 4
นางสาวสุธาทิพย์ ปริตตะพงศาชัย ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

และนอกจากนี้ยังมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนที่ได้เสียสละในการทำงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ