5/20/2555

อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯ

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  คลิกดูภาพทั้งหมดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ