1/25/2562

บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดบ้านใหม่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 26 ชุด ไปบริจาคให้กับโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน ทางโรงเรียนวัดบ้านใหม่จึงได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์มายังโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นผู้ส่งมอบ และ ผอ.พงศ์ศิริ จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ เป็นผู้รับมอบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ