วันจันทร์, มิถุนายน 10, 2567

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงแนวนโยบายในการดำเนินงานต่าง  ๆ ของโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน หรือด้านพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข ในการนี้ต้องขอขอบพระคุณ ทางสถานีตำรวจภูธรหลักห้า ที่ให้ความอนุเคราะห์ ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาให้ความรู้ในเรื่องโทษภัยและการเฝ้าระวังให้บุตรหลานห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดทุกประเภท นอกจากนั้นยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัย ข้อควรปฏิบัติในขณะขับขี่และวินัยจราจรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ