8/18/2555

ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม ระยะ 2

นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจเข้าร่วมการอบรมโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  ตามโครงการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำของแม่น้ำท่าจีน  แม่น้ำแม่กลองและคูคลองสาขา  สำหรับผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย  ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้  อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ