8/07/2555

โครงการรักษ์โลก รักษ์ธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม รักแม่น้ำลำคลอง

ด้วยจังหวัดราชบุรีได้รับการอนุมัติโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ  แหล่งน้ำของแม่น้ำท่าจีน  แม่น้ำแม่กลองและคูคลองสาขา โดยมีวัตถุประสงค์สร้างองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์  ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำและมีส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดราชบุรี  เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำคลองสายหลักและคลองสาขาให้ดีขึ้น ทางจังหวัดจึงจัดโครงการอบรมให้กับนักเรียน ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ วันที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ ห้องสื่อการเรียนรู้ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาแหล่งน้ำคลองดำเนินสะดวกให้มีคุณภาพน้ำที่ดีและสวยงามต่อไปค่ะ  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ