3/08/2564

ประชุมครู ครั้งที่ 2/2546 ประจำเดือนมีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ได้เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อขอบคุณสำหรับความร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ผ่านมา และหารือแนวทางการพัฒนางานและการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการพัฒนาการเรียนการสอน การให้ขวัญกำลังใจครูและบุคลากรในโรงเรียน ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนด้านความประพฤติของนักเรียน ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนกำหนดขึ้น ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ